Kommunikationer och infrastruktur

Intresseföreningen Bergslaget verkar för att Bergslagen, som omfattar de fem länen Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Värmland, ska vara en funktionell region med bra infrastruktur i kombination med goda kommunikationer och transportsystem över länsgränserna. Vår roll är att bevaka Begslagens intressen i såväl regionala som nationella sammanhang rörande samhällsplanering och tillgänglighet för person- och godstransporter till, genom och från Bergslagen. Vi har även uppdraget att utifrån våra medlemskommuners önskemål fungera som remissinstans gällande frågor inom området  och som berör föreningens medlemmar.  
Aktiviteter som genomförs är att löpande bevaka och följa upp Bergslagens behov kring infrastruktur och gränsöverskridande kommunikationer. Vi arrangerar även mötesforum i samverkan med kollektivtrafikmyndigheterna i Bergslagen kring aktuella teman som exempelvis hållbara resor och transporter.  Länkar till våra samarbetspartners hittar du nedan under bilden.
Kontaktperson:  Sten Nordström - 070 - 379 36 97 
 
Kollektivtrafik:

http://www.lanstrafiken.se/mer-om-lanstrafiken/om-oss/

http://www.varmlandstrafik.se/om-varmlandstrafik/

https://xtrafik.se/regional-kollektivtrafikmyndighet

http://dalatrafik.se/sv/om-oss/

https://celab.se/referenser/vastmanlands-lanstrafik

https://tagibergslagen.se/om-tag-i-bergslagen/

https://malardalstrafik.se/node/19

Infrastruktur:

http://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/infrastruktur-kommunikationer/lanstransportplan/

http://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/samhallsplanering-och-infrastruktur/regional-infrastrukturplan-2018-2029/

http://www.regiondalarna.se/verksamhet/samhallsbyggnad/infrastruktur/

https://www.regionvastmanland.se/utveckling-och-tillvaxt/samhallsplanering-och-trafik/

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Trafik-och-Samhallsplanering/


Nationellt:


Senast ändrad 2019-03-13 09:12:29